De miniatuur van de Oude Jeroen meet 14x9x12 cm.
Door een jaarlijkse bijdrage als Vriend van Stichting Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd stelt u de stichting in staat dit monumentale en voor Noordwijk gezichtsbepalende gebouw in stand te houden.

De stichting heeft een miniatuur laten vervaardigen van de Oude Jeroen. Als dank voor een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,- (meer mag natuurlijk ook), voor een aaneengesloten periode van vijf jaar krijgt u een prachtige miniatuur van dit Noordwijkse monument (zie foto). Elke miniatuur is uniek genummerd. De porseleinen miniaturen worden gevuld met Bols Corenwyn.

Wilt u minder dan € 250,- per jaar schenken, dan kan dat vanzelfsprekend ook. Uw gift is zeer welkom.


Via onderstaand formulier kunt u aangeven dat u Vriend van Stichting Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd wil worden. U ontvangt dan bericht van ons.

Vrienden van de Oude Jeroen

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd

Stichting Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd (OJiNG), te Noordwijk ZH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ojing.nl
Postbus 214
2200 AE Noordwijk ZH
071-3619537

Persoonsgegevens die wij verwerken:
OJiNG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
OJiNG verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen die met OJiNG een schenkingsovereenkomst zijn aangegaan:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
OJiNG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling/schenking
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:
OJiNG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OJiNG ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
OJiNG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaren wetgeving
Personalia 7 jaren wetgeving
Adres 7 jaren wetgeving
Telefoonnummer 7 jaren wetgeving
E-mailadres 7 jaren wetgeving
Bankrekeningnummer 7 jaren wetgeving
Burgerservicenummer 7 jaren wetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden:
OJiNG verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
OJiNG gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OJiNG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ojing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vijf weken, op uw verzoek.

OJiNG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
OJiNG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ojing.nl

Juni 2018, Noordwijk ZH